Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie AlfaCode, (de Actie) die wordt georganiseerd door Alfa Brouwerij gevestigd en kantoorhoudende te Thull 15-19, 6365 AC Schinnen, hierna te noemen Alfa. Deelnemers aan de Actie verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden.

Artikel 1. AlfaCode Actie

 1. De Actie heeft als doel om loyale klanten leuke prijzen en/of kortingen te laten winnen met het unieke nummer (dé AlfaCode) op het sluitzegel van de Alfa Bierfles.
 2. De actieperiode loopt vanaf 21 december 2009 tot een nog nader te bepalen einddatum. Alfa kan de Actie in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10 van deze Actievoorwaarden, op ieder moment eenzijdig beëindigen, welke beëindiging Alfa op haar website (www.alfabier.nl/doe-mee-en-win/) bekend zal maken. Daarnaast streeft Alfa ernaar om zoveel mogelijk deelnemers aan de Actie (Deelnemers) middels een e-mail, tenminste één week voor de beëindiging van de Actie, op de hoogte te stellen van de op handen zijnde beëindiging.
 3. Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze Actie kunnen via worden gericht aan de consumentenservice van Alfa Brouwerij, onder vermelding van NAW-gegevens. Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de door deelnemers van de partners ontvangen producten/prijzen en kortingen, dienen te worden gericht aan de partners.

 Artikel 2. De Actie; hoe werkt het

 1. De Actie werkt als volgt: consumenten kunnen zich op de website www.alfabier.nl/doe-mee-en-win/ aanmelden voor deelname aan de Actie. De Deelnemer schrijft zich daarmee met zijn/haar e-mailadres automatisch in voor de nieuwsbrief van Alfa. Elk Alfa-flesje heeft een unieke code; de AlfaCode. De code is oorspronkelijk gekoppeld aan bronwater waarmee het Alfa Bier gebrouwen wordt. Als men een krat Alfa bier met 24 flesjes koopt krijgt men gratis 24 AlfaCodes. Met de AlfaCode maakt men het hele jaar door kans op fantastische prijzen.

Artikel 3. Prijzen en kortingen

De algemene voorwaarden van de Partner zijn op de gewonnen prijzen van toepassing.
Alfa aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, die voortvloeit uit, of op enige wijze verband houdt met de door de Partners ter beschikking gestelde prijzen en kortingen en verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van de door de Partners ter beschikking gestelde prijzen.

Artikel 4. Levering en bezorging van prijzen

 1. De door Alfa opgegeven levertijden van de prijzen zijn slechts indicatief. Hieraan kunnen door de Deelnemers geen rechten worden ontleend.
 2. Levering van gewonnen prijzen en/of kortingsbonnen vindt uitsluitend in Nederland plaats.
 3. In het geval de Deelnemer, een medebewoner/aanwezige of omwonende een verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, kan de Deelnemer de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor). Alfa is niet aansprakelijk indien de prijs niet wordt afgehaald door de Deelnemer of door een onbevoegde persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door de post- of verzendbedrijven is achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

 Artikel 5. De AlfaCode prijs/kortingscode

 1. De bevestiging van de AlfaCode prijs/kortingscode wordt eenmalig naar het e-mailadres van de Deelnemer gestuurd. Alfa is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van de AlfaCode prijs/kortingscode. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van de AlfaCode prijs/kortingscode of/en het originele sluitzegel met de winnende AlfaCode, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijke Deelnemer van het tegoed plaats.
 2. Indien een Deelnemer misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met de AlfaCode prijs/kortingscode of/en het originele sluitzegel met de winnende AlfaCode, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de AlfaCode prijs/kortingscode door falsificatie van het originele sluitzegel, is Alfa gerechtigd de Deelnemer terstond uit te sluiten van deelname aan de Actie en de AlfaCode account te blokkeren. Alfa is gerechtigd de volledige schade op de Deelnemer te verhalen.
 3. De AlfaCode prijs/kortingscode is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld.

 Artikel 6. Deelname aan de AlfaCode Actie

 1. Deelname aan de AlfaCode actie staat open voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder die in Nederland woont en is gratis.
 2. Deelname aan de AlfaCode actie is geheel vrijblijvend. Alle Deelnemers aan de Actie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze Actievoorwaarden.
 3. Deelname aan de AlfaCode actie kan alleen via www.alfacode.nl/doe-mee-en-win/.
 4. Een Deelnemer kan maximaal 24 unieke AlfaCodes per dag invoeren.

Artikel 7. Gebruik persoonsgegevens

 1. Het is Alfa Brouwerij toegestaan de gegevens door een derde partij te laten verzamelen en beheren. Het is deze partij niet toegestaan de gegevens voor andere doeleinden dan voor de AlfaCode actie te gebruiken of aan derden, uitgezonderd Alfa Brouwerij, ter beschikking te stellen.
 2. Het is Alfa Brouwerij toegestaan uw e-mailadres ter beschikking te stellen, aan haar AlfaCode Joint Promotion Partners, om een nieuwsbrief aan u te sturen over hun activiteiten.
 3. Het is Alfa Brouwerij toegestaan uw e-mailadres te gebruiken om u Alfa nieuwsbrieven toe te sturen.
 4. Het is Alfa Brouwerij toegestaan aan de door u ingevulde e-mailadressen van familie, vrienden of bekenden een e-mailbericht te sturen, over de AlfaCode-actie, waarvan u als deelnemer de afzender bent.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Alfa, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.
 2. Meer specifiek zijn Alfa, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor:
  1. enige schade, direct en/of indirect, zichtbaar of verborgen gebreken, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door een Partner geleverde Producten noch voor eventuele schade bij de verzending van de AlfaCode prijs/kortingscode.
  2. eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, beschadiging of verlies).
  3. enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computer hardware- of software van welke aard dan ook.
  4. mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de Actie.

Artikel 9. Auteursrecht

 1. De merken Alfa Bier en AlfaCode zijn geregistreerde merken.
 2. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijk toestemming van Alfa.

Artikel 10. Gebruiksvoorwaarden

 1. Alfa behoudt zich te allen tijde het recht voor om de de AlfaCode actie, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig te beëindigen, onderbreken of te wijzigen en /of de actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.
 2. Alfa behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer met onmiddellijke ingang te blokkeren en/of van verdere deelname uit te sluiten indien (Alfa vermoedt dat) de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Alfa of derden.

Artikel 11. Diversen

 1. Op deze actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.